Hoppa till huvudinnehåll

Ciczie Weidby: Skydda skyddsombuden!

Idag är det skyddsombudens dag.
– Idag uppmärksammar vi alla de skyddsombud som varje dag kämpar för arbetskamraternas rätt till hälsa och säkerhet på jobbet. Skyddsombuden har en oerhört viktig roll i arbetsmiljöarbetet och bidrar till att skapa säkrare och tryggare arbetsplatser. Utan landets skyddsombud finns ingen trygghet på arbetsplatserna, säger Ciczie Weidby, arbetsmarknadspolitisk talesperson Vänsterpartiet.

I en ledartext i ETC konstaterar Jenny Bengtsson att det är ”kränkta SD-män som formar regeringens förslag om skyddsombud”: ”De som råkar ha politiska uppdrag för Sverigedemokraterna och självklart inte vill vara med i vad man tycker är en sossemaffia – det vill säga Sveriges fackföreningsrörelse, framför allt den på arbetarsidan.”

Att skyddsombuden som huvudregel utses av, och är medlemmar i, facket, är något arbetarrörelsen kämpat sig till. De första skyddsombuden utsågs av arbetarna direkt – inte av fackförbunden. Värvningen gick trögt eftersom konsekvenserna var lätt uträknade. Att ställa sig i frontlinjen och kanske gå i konflikt mot sin arbetsgivare medförde med största sannolikhet svåra konsekvenser. Många trakasserades. Många förlorade sina arbeten. Uppdraget var, förståeligt nog, inte populärt.

Förändringen kom med arbetsmiljölagen 1974: Den gav ”skyddsombuden en modern, världsunik och utökad tyngd och styrka. Bland annat fick man rätt att helt stoppa farligt arbete i väntan på myndighetsbeslut.” I lagen förtydligades även att skyddsombuden, som huvudregel, ska utses av facket.

Nu är det skyddsombudens dag 2023 och vi kan konstatera att klockan håller på att vridas tillbaka. Skyddsombuden har inte längre den där starka ställningen. Allt färre vill engagera sig som skyddsombud och allt fler arbetar på en arbetsplats som saknar skyddsombud. I maj 2016 publicerade LO en stor rapport med enkätsvar från närmare 8 000 skyddsombud. Den visade att 6 procent hade hotats eller utsatts för våld. 12 procent hade trakasserats och 32 procent svarade att de hade hindrats i sitt uppdrag. Antalet lokala skyddsombud inom LO-förbunden har också minskat kraftigt över tid. En starkt bidragande orsak är fler otrygga anställningsformer. Om man jobbar timmar, om man desperat väntar på samtal med mobilen under kudden, då vågar man kanske inte säga ifrån om arbetsmiljön och definitivt inte ta på sig ett uppdrag av rädsla för att inte bli inringd!

En annan förklaring till att antalet skyddsombud minskar kan också vara att antalet företag med få anställda blir fler. Den fackliga aktiviteten är lägre där. När det bara är du, chefen och ett par kollegor till är det betydligt svårare att säga att du är så stressad av arbetet att varje helg går åt till att bota migränen.

Även högerregeringen ser med oro på att alltfler arbetstagare arbetar på arbetsplatser som saknar skyddsombud. Regeringen har därför gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att ”lämna förslag på åtgärder, tillvägagångssätt, initiativ och liknande som kan leda till att fler arbetstagare vill engagera sig som skyddsombud.” I uppdraget till Arbetsmiljöverket framhåller regeringen avslutningsvis ”att åtgärder behöver vidtas för att fler arbetstagare än idag ska vilja engagera sig som skyddsombud, oavsett om skyddsombuden respektive arbetstagarna har en facklig tillhörighet eller inte.” Regeringen öppnar därmed upp för att koppla loss skyddsombudsuppdraget från fackligt medlemskap, vilket i förlängningen hotar den fackliga företrädesrätten att utse skyddsombud. Detta har fått hela den samlade fackföreningsrörelsen att reagera. Nyligen skrev LO, TCO och SACO ett öppet brev till biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) där de framhåller vikten av att skyddsombud är medlemmar i och utsedda av ett fackförbund.

Vänsterpartiet ser, i likhet med den samlade fackföreningsrörelsen, mycket allvarligt på att högerregeringen nu öppnar dörren för att förändra den nuvarande ordningen att utse skyddsombud. För Vänsterpartiet är det självklart att skyddsombud ska vara medlemmar i och utsedda av facket. Ett skyddsombud som inte är med i facket står ensam mot arbetsgivaren. Ett fackligt skyddsombud omfattas av förtroendemannalagen och får utbildning, råd och stöd av sin fackliga organisation. Det ger en helt annan styrka gentemot arbetsgivaren.

Att högerregeringen nu öppnar upp för att koppla loss skyddsombudsuppdraget från fackligt medlemskap kommer dock inte som någon överraskning. Samtliga Tidöpartier är kritiska till kopplingen mellan fack och skyddsombud, och flera av partierna (däribland Liberalerna och Sverigedemokraterna) har motionerat i riksdagen om att avskaffa den fackliga företrädesrätten att utse skyddsombud. Liknande förslag har lagts fram av Svenskt näringsliv.

Regeringen påstår sig samtidigt skamlöst vilja värna den svenska modellen tillsammans med arbetsmarknadens parter, men att skyddsombud är medlemmar i och utses av facket är en del av den svenska modellen. Om de vill försvara den svenska modellen – varför försvaga kopplingen mellan fack och skyddsombud? Om de vill att fler ska engagera sig som skyddsombud – varför inte ta tag i de verkliga orsakerna till att allt färre vill vara skyddsombud?

I en krönika i Dagens Arbete riktar GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö stark kritik mot regeringens utredning: ”…uppdraget som skyddsombud är tillräckligt svårt som det är i dag. Du har att förvalta det förtroende dina arbetskamrater givit dig samtidigt som du måste ställa tuffa krav gentemot din arbetsgivare. Att utföra ett sådant uppdrag utan att ha det fackliga stödet med sig är hopplöst. Känner du inte det stödet är också risken uppenbar att kraven på arbetsgivare mjuknar och i slutänden resulterar i sämre arbetsmiljö och fler olycksfall på arbetet. Det kan inte ligga i någons intresse.”

Vänsterpartiet anser, liksom LO-förbunden, att det är hög tid att trappa upp kampen för att skyddsombuden, med facket i ryggen, ska kunna utföra sitt uppdrag och stå upp mot arbetsgivaren för en bra arbetsmiljö för oss alla!

-Vi behöver fler skyddsombud som kan ta fighten för en bättre arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Men att, som högerregeringen, öppna upp för fler oorganiserade skyddsombud och försvaga den fackliga kopplingen till skyddsombuden är helt fel väg att gå. Det kommer att försvaga skyddsombuden, stärka arbetsgivarnas makt och försämra arbetsmiljöarbetet, säger Ciczie Weidby, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson.

Läs & se mer:

Taggar