Hoppa till huvudinnehåll

Så jobbar V mot mäns våld mot kvinnor

— En av de stora framgångarna för den feministiska rörelsen gjordes under budget-förhandlingarna med regeringen. Vi lyckades då få igenom ett permanent statligt stöd till kvinnojourerna, säger Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

– Deras arbete är helt avgörande för kvinnor som är utsatta för våld.

2015 lade Vänsterpartiet en mycket bred och allomfattande motion i riksdagen som handlar om hur mäns våld mot kvinnor ska bekämpas.
— Vi har valt att inte att plocka ut enskilda förslag eftersom vi ser arbetet mot mäns våld mot kvinnor, som en helhet, säger Maj Karlsson.

Och i motionen ges Vänsterpartiets förklaring till mäns våld mot kvinnor som en del av en struktur, inte som enskildheter där män är ”sjuka”, ”alkoholiserade” eller har ”en speciell kulturell bakgrund”.

”Vi ser att mäns våld i grunden beror på den ojämlika fördelningen av makt mellan könen i samhället. Denna skeva maktfördelning underlättar för enskilda män att bruka våld mot kvinnor. Arbetet för att stoppa våldet och ge våldsutsatta skydd och stöd måste därför ske utifrån insikten om att våldet har sina rötter i den rådande samhällsstrukturen där män är överordnade och kvinnor underordnade”.

Men trots allt allmänt tal om hur viktigt frågan är, var Vänsterpartiet det enda partiet som röstade för motionen. Maj Karlsson tror att orsaken var allt från partitaktiska överväganden, till ointresse eller i vissa fall ovilja.
En av de viktigaste förslagen i motionen är att det behövs en kartläggning och utredning av varje enskilt fall av dödligt våld mot kvinnor, säger Maj Karlsson.

Även dödsfall utomlands och när offret överlevt mord eller dråpförsök bör utredas särskilt.

— Det skulle hjälpa oss att se exakt var bristerna ligger, Många kvinnor har ju varit i kontakt med polis och socialtjänst innan. Ändå händer det gång på gång.
— Jag tror att en utredning av varje enskilt fall också skulle vara ett sätt att ständigt synliggöra våldet, säger Maj.

Hedersvåld – en form

”Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor i övrigt, generellt sin grund i kön, sexualitet, makt och kulturella föreställningar om dessa företeelser. ”…”Det specifika med hedersvåldet är att det utövas med hjälp av kollektiva kontrollmekanismer och många gånger sanktioneras av släkt och omgivning. Främst är det flickor och unga kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck, men även pojkar och unga män blir utsatta. En särskilt utsatt grupp är hbtq-personer.”

Motionen konstaterar att det saknas kunskap, samordning, platser i skyddat boende och information till barn och ungdomar.
Det behövs också en kartläggning av hur omfattande hedersvåldet är, idag finns bara lokala utredningar.

Vänsterpartiet vill att en särskild utredning görs även när det gäller självmord om det finns misstanke om att dödsfallet föregåtts av hot och påtryckningar. Så här står det i motionen:

”Vi delar Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbunds (SKR) inställning att utredningsmyndigheten annars riskerar att missa fall med så kallade. balkongflickor som efter svår psykisk misshandel tagit sina liv,.”

Tvångsäktenskap

— En annan viktig del av motionen är att vi vill se nationella riktlinjer när det gäller barn som gifts bort. Idag är många myndigheter osäkra på hur de ska agera. Nationella riktlinjer kan här ge ett viktigt stöd.

Från och med den 1 juli 2014 gäller nya bestämmelser som stärker skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Det går nu inte längre att ge dispens för tvångsäktenskap. Däremot är det möjligt att i efterhand erkänna tvångsäktenskap som legitima, vilket Vänsterpartiet som enda parti motsatt sig.

Många utsatta grupper

Motionen lyfter i egna punkter också våldet mot funktionsnedsatta kvinnor, äldre kvinnor, papperslösa kvinnor, missbrukande kvinnor samt HBTQ-personer.
Motionen kräver fler bostäder så att utsatta ska kunna få eget, tryggt boende.

Och Vänsterpartiet kräver en nationell handlingsplan mot sexualiserat våld, som exempelvis våldtäkt och sexuellt utnyttjande. Det behövs en kartläggning och förslag på konkreta åtgärder.

Vänsterpartiet har också under lång tid drivit på för en samtyckeslag, alltså att det ska krävas aktivt samtycke till sex och samlag.

Förebygg våldet

—  Idag handlar väldigt mycket av arbetet mot mäns våld mot kvinnor om vad som händer efter det att kvinnor blivit utsatta. Det gäller att också utveckla det förebyggande arbetet, anser Maj Karlsson. Och att även få med män i arbetet. Dessa saknas verkligen idag.

— Vi skulle behöva en massiv rörelse för att rucka på könsmaktsordningen, ändra attityder och förlegade föreställningar. Då kan våldet minskas. Det här är inte bara en fråga för kvinnor. Det är en fråga för alla människor oavsett kön, säger Maj Karlsson.

Taggar